Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
21
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng 2018
2018 Biểu số 3 61/2017/TT-BTC 15/10/2018
22
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II/2018
2018 Biểu số 3 61/2017/TT-BTC 15/07/2018
23
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/06/2018
2018 1363/VHL-KHTC 29/06/2018
24
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2018
2018 Biểu số 3 61/2017/TT-BTC 15/04/2018
25
Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2017
2018 61/2017/TT-BTC 15/01/2018
26
Biểu số 3 đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017
2017 61/2017/TT-BTC 15/10/2017