Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết năm 2023
2023 05/02/2024
2
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý III.2023
2023 05/07/2023
3
Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách đến hết Quý I.2023
2023 10/04/2023
4
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý II.2023
2023 06/04/2023
5
Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2022
2022 15/02/2023
6
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý III/2022
2022 13/10/2022
7
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết Quý II.2022
2022 15/07/2022
8
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết Quý I.2022
2022 15/04/2022
9
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021
2021 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 10/02/2022
10
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2021
2021 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 15/09/2021
11
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2021
2021 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 15/07/2021
12
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2020
2020 B03 19/02/2021
13
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III.2020
2020 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 15/10/2020
14
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II.2020
2020 Biểu B03 15/07/2020
15
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I.2020
2020 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 15/04/2020
16
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi NSNN 2020
2020 2600/QĐ-VHL 31/12/2019
17
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III/2019
2019 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính 15/10/2019
18
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018
2018 Biểu số 03 61/2017/TT-BTC 15/02/2019
19
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/11/2018
2018 2506/VHL-KHTC 26/11/2018
20
Điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
2018 14060/BTC-NSNN 14/11/2018