30/04/2011

Ngày 10/3/2006, Chủ tịch Viện KHCNVN đã ký quyết định số 305/QĐ-KHCNVN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Từ đó Bảo tàng Thiên nhiên Việt...

29/04/2011

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ; sự nghiệp khoa học và công nghệ đầu ngành của cả nước, trực thuộc Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ chính của Viện là hoạt động nghiên...

29/04/2011

Ngày 22/4/2011, Trung tâm Đào tạo Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức hội thảo“Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sau ba năm...

29/04/2011

Ngày 27/4/2011, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Cục Ứng dụng & Phát triển Công...

29/04/2011

Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo cần tuyển viên chức làm việc theo giờ hành chính trong lĩnh vực khoa học tự nhiên hoặc khoa học công nghệ.