Vietnam Journal of Earth Sciences (VJES - Tạp chí Các khoa học về Trái đất) đã nhận được thư chấp nhận đưa vào danh mục các tạp chí của Scopus

13/01/2021
Tháng 4 năm 2020, Vietnam Journal of Earth Sciences đã trở thành tạp chí thứ tư của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) có tên trong danh sách Emerging Sources Citation Index (ESCI) của Web of Science và là một trong 7 Tạp chí của Việt Nam có tên trong danh mục trích dẫn danh giá này.
Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Tạp chí đã nhận được thư chấp nhận của Content Selection & Advisory Board (CSAB) đưa Vietnam Journal of Earth Sciences vào danh mục các tạp chí Scopus với nhận xét rất tích cực: Tạp chí đăng tải một cách ổn định các bài báo có tính khoa học cao và phù hợp với các độc giả hàn lâm hoặc chuyên nghiệp quốc tế trong lĩnh vực trái đất. 
 
Vietnam Journal of Earth Sciences sẽ chính thức có tên trong hệ thống trích dẫn Scopus trong thời gian 3 tháng tới. Đây là tạp chí thứ năm của Viện Hàn lâm KHCNVN được đưa vào danh mục Scopus nhưng là tạp chí đầu tiên do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCNVN đăng kí thành công vào hai hệ thống trích dẫn uy tín này.
 
Hiện nay, VJES đã được chỉ mục trong các hệ thống sau:
  • Web of Science (ESCI);
  • Scopus (Accepted);
  • GeoRef (American Geosciences Institute); 
  • NPI (Norway); 
  • Google Scholar; 
  • Scilit (Switzerland), Copernicus International;
  • ASEAN Citation Index (ACI);
  • CiteFactor.
Như vậy, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có 5/12 tạp chí được chỉ mục trong hệ thống Scopus và Web of Science
Nguồn tin: Đoàn Thị Yến Oanh - Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan