Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" của Thủ tướng Chính phủ

19/09/2021
Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua); căn cứ Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai, thực hiện Phong trào thi đua với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch Viện Hàn lâm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

2. Thi đua phát huy sáng kiến trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ chế tạo vắc xin và thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua đại dịch.

4. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch. Tập trung khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu; các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.

5. Hình thức, tiêu chuẩn, hồ sơ thủ tục trình khen thưởng
a) Hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng:
- Huân chương Lao động: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được nêu gương trong toàn ngành, lĩnh vực, đơn vị.
- Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 được Viện Hàn lâm ghi nhận.
b. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm:
- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng).
- Bản tóm tắt thành tích của đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng. Báo cáo phải thể hiện rõ cấp độ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Số lượng Hồ sơ: 05 bộ đối với đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 bộ đối với đề nghị khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm.
c. Thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ email: nguyenthanh@vast.vn từ tháng 9/2021 đến hết đợt thi đua.

6. Tổ chức thực hiện
Các đơn vị căn cứ vào nội dung Công văn phát động phong trào thi đua tới toàn thể viên chức, người lao động thuộc đơn vị và căn cứ vào đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ và mức độ đóng góp, tham gia của các tập thể, cá nhân vào công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 để xét chọn, đề nghị khen thưởng. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan