Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn đầu về chuyển đổi số năm 2021 trong khối các cơ quan cấp bộ không cung cấp dịch vụ công

08/08/2022
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021). Theo kết quả được công bố, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xếp vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số ở khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không cung cấp dịch vụ công. Đây là thông tin từ Phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, tổ chức sáng 8/8/2022, tại Hà Nội.

Theo kết quả đánh giá DTI 2021 vừa được công bố, DTI 2021 trung bình của cấp Bộ cung cấp dịch vụ công (DVC) là 0,4595; giá trị DTI cấp bộ không cung cấp DVC là 0,2151; giá trị DTI cấp tỉnh là 0,4014. 

Trong đó, đối với Khối các bộ không cung cấp DVC, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đứng vị trí thứ nhất về DTI với giá trị 0,4736, tăng 66,29% so với năm 2020 (0,2848). Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng xếp thứ nhất trong 3/6 chỉ số chính gồm: Nhận thức số; Hạ tầng số và Nhân lực số. 

Kết quả đánh giá chỉ số DTI năm 2021 cho thấy rõ nỗ lực của lãnh đạo và Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Chính phủ ban hành nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản. Việc được đánh giá đứng đầu trong khối các cơ quan cấp bộ không cung cấp dịch vụ công đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện kinh phí đầu tư cho hạ tầng và nhân lực công nghệ thông tin tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam còn chưa nhiều.

Giá trị DTI 2021 và các chỉ số chính của các bộ không cung cấp DVC

DTI là bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia nhằm giúp theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện.

Năm 2021 là năm thứ 2 triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Chủ đề chuyển đổi số của năm 2021 hướng tới “Chuyển đổi số từng bước trưởng thành qua việc triển khai công nghệ phòng, chống dịch bệnh”. 

Báo cáo DTI 2021 cung cấp bức tranh tổng thể chuyển đổi số Việt Nam năm 2021. Đối tượng đánh giá tập trung vào hai khối: (1) Khối các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là cấp bộ), trong đó chia làm hai nhóm chính (Bộ cung cấp dịch vụ công và Bộ không cung cấp dịch vụ công); (2) Khối các tỉnh, thành phố thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh).

Tổng quan kết quả giá trị DTI quốc gia là 0,6110 đạt trên mức trung bình 0,5, và tăng trưởng 25,8% so với năm 2020 (0,4858). Trong số 24 chỉ số, có 15 chỉ số (chiếm 62,5%) đã đạt giá trị trên trung bình 0,5. Năm 2021, Chuyển đổi nhận thức, Kiến tạo thể chế và Phát triển hạ tầng số tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được một số kết quả tích cực. Phát triển nhân lực số và bảo đảm an toàn thông tin mạng vẫn tiếp tục là các vấn đề cần phải giải quyết sớm, tạo điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số các cấp thời gian tới. Giá trị của các chỉ số này của cấp bộ, cấp tỉnh vẫn ở mức thấp. Theo mức điểm đánh giá, kết quả chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 vẫn đang trong giai đoạn đầu, cần có nhiều điểm chuyển đổi hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Mai LanTags:
Tin liên quan