Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Văn bản số 1505/VHL-VP về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

09/08/2021
Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1070/TTg-KGVX ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống Covid-19 và Chỉ thị số 08/CT-VHL ngày 24/7/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đối với các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội:
- Tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 06h00 ngày 23/8/2021 trên phạm vi toàn Thành phố.
- Các đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch làm việc trên cơ sở: bố trí cho cán bộ, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những người được phép mới đến cơ quan làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như: trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp bách cần thiết khác theo yêu cầu.
- Cán bộ, viên chức tuyệt đối không di chuyển khỏi thành phố cho đến khi hết giãn cách (trừ những người được Thủ trưởng đơn vị và chính quyền cho phép).

3. Đối với các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam: Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành phố nơi đơn vị có trụ sở làm việc.

4. Đối với các đơn vị khác: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Viện Hàn lâm và các cơ quan chức năng.

5. Các đơn vị chủ động liên hệ với Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho viên chức và người lao động của đơn vị (Viện Hàn lâm đã có Văn bản gửi các Sở Y tế nơi đơn vị trực thuộc có trụ sở làm việc).

6. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp tuyên truyền, đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực tới phòng, chống dịch; Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Viện về công tác phòng, chống dịch của đơn vị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện ./.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Xử lý tin: Phương Hà
 Tags:
Tin liên quan