Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

29/03/2022
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 360/QĐ-VHL "Ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022".

Theo đó, kế hoạch nhằm tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ tính toán khoa học đa ngành một cách hiệu quả (đạt 130% hiệu suất sử dụng hệ thống so với năm 2021; 85% hồ sơ công việc tại Viện Hàn lâm được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước); Đảm bảo an toàn thông tin: tối thiểu 70% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ, tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ, 100% người đứng đầu các đơn vị được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về đảm bảo an toàn thông tin, tổ chức các lớp tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm, tăng cường khai thác ứng dụng thiết bị CNTT hiện đại, công nghệ bảo mật theo mô hình 4 lớp đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng cho Hệ thống thông tin của Viện Hàn lâm.
Nhiệm vụ
1.    Hoàn thiện quy chế, quy định pháp lý
2.    Phát triển hạ tầng số
3.    Phát triển các nền tảng, hệ thống
4.    Phát triển dữ liệu
5.    Phát triển các ứng dụng, dịch vụ
6.    Bảo đảm an toàn thông tin
7.    Phát triển nguồn nhân lực
Giải pháp
1.    Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ  năng số, tăng cường tương tác với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
2.    Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp
3.    Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ
4.    Xây dựng hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển Chính phủ số tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5.    Thu hút nguồn lực CNTT
6.    Tăng cường hợp tác quốc tế
Viện Hàn lâm cũng giao các đơn vị trực thuộc: phối hợp cùng Trung tâm Tin học và Tính toán và Viện Công nghệ thông tin trong việc triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung của Viện Hàn lâm. Đề xuất các nội dung điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình ứng dụng CNTT trong các hoạt động của đơn vị; Lựa chọn tài sản thông tin khoa học ngành của đơn vị có khả năng chia sẻ ứng dụng ở quy mô cấp Bộ/ngành hoặc cấp Quốc gia để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu ngành khoa học; Xây dựng kế hoạch số hóa tài liệu và chuyển đổi số riêng cho đơn vị; Khai thác, sử dụng các Hệ thống dùng chung  của Viện Hàn lâm và ứng dụng CNTT riêng của đơn vị theo đúng quy định; Cử và tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng CNTT; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn về Viện Hàn lâm (qua Trung tâm Tin học và Tính toán) để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Thông tin chi tiết về Quyết định số 360/QĐ-VHL xem tại đây.

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan