Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

05/03/2024
Ngày 29/02/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Công văn số 393/KH-VHL ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024; Quyết định số 35/QĐ-BNV ngày 22/01/2024 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 và Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ bảy ngày 02/02/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 như sau:

Mục tiêu

- Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2024 của Viện Hàn lâm;
- Kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn kết với các chính sách tinh giản biên chế;
- Thực hiện kế hoạch tài chính năm, dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu được cải tiến, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí;
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hệ thống phần mềm mới phục vụ Chính phủ điện tử, số hóa, quản lý văn bản điều hành góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ;
- Phổ biến, tuyên truyền cải cách hành chính gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của Viện Hàn lâm;
- Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện hiệu quả nhiệm vụ năm 2024 thuộc Chương trình tổng thể cải cách hành chính tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Quyết định số 1574/QĐ-VHL ngày 30/9/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Yêu cầu

- Nâng cao chất lượng triển khai công tác cải cách hành chính tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Nội dung chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xem tại đây.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan