Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

20/02/2023

Với mục tiêu thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2023; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Công văn số 454/BTC-PC ngày 13/01/2023 của Bộ Tài chính về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ngày 03/02/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-VHL ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Viện Hàn lâm.

Xem toàn văn Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Viện Hàn lâm tại đây.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan