Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025

27/04/2021
Thực hiện Công văn số 871/BTTTT-TTCS ngày 23/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 670/KH-VHL ngày 20/4/2021 về triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021- 2025.

Mục đích:

- Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm và hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động và giáo dục nhằm góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động trong sử dụng, quản lý rác thải nhựa; thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo; huy động sự tham gia của tập thể, các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Mục tiêu:

- Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa.

- Học viên, sinh viên trong Học viện Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu và tham gia các hoạt động về phòng, chống rác thải nhựa.

Ảnh minh họa. (nguồn: Internet)

Nội dung, hình thức:

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau:

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa;

- Tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường;

- Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh…;

- Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

2. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về môi trường, phòng, chống rác thải nhựa, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu…nhằm tăng tính truyền thông và lan tỏa thông điệp về chống rác thải nhựa; thúc đẩy các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như: Trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần.

3. Giao Học viện Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức các cuộc thi, chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa cho học viên, sinh viên.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các bài viết về chủ đề phòng, chống rác thải nhựa trên trang web của các đơn vị trực thuộc đặc biệt giao Trung tâm Thông tin tư liệu và Trung tâm Tin học và Tính toán tăng cường các bài viết trên trang Web của Viện Hàn lâm. Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp; trưng bày các hình ảnh về thực trạng rác thải nhựa đối với đại dương và đất liền để thấy rõ hơn những nguy hiểm và tác động tiêu cực do rác thải nhựa gây ra.

5. Tiến hành thu gom, phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ; bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại cơ quan, đơn vị; khuyến khích phát triển các ứng dụng cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa và phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

6. Khuyến khích các đơn vị nghiên cứu trực thuộc, các nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên môn liên quan nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ, dự án, có những sáng kiến giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý tái chế rác thải nhựa. Các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thông qua các hoạt động thiết thực, phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị đảm bảo đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường và phòng, chống rác thải nhựa; gửi báo cáo kết quả triển khai về Viện Hàn lâm khi có yêu cầu. Văn phòng Viện Hàn lâm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan