Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

20/09/2022
Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

I.    ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Người dự tuyển không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây :

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phiếu đăng ký dự tuyển
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
f) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2022 của Viện Địa chất: 03 chỉ tiêu

TT Vị trí tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp

(Mã số, mã ngạch)

Chỉ tiêu
1 Nghiên cứu viên chuyên ngành Địa vật lý Nghiên cứu viên
(V.05.01.03)
01
2 Nghiên cứu viên chuyên ngành Địa chất  Nghiên cứu viên
(V.05.01.03)
01
3 Cán sự Văn thư Hành chính Cán sự
(01.004)
01
  Tổng số 03

 

2. Mô tả vị trí việc làm

TT Vị trí tuyển dụng Mô tả vị trí việc làm Điều kiện, tiêu chuẩn
1 Nghiên cứu viên chuyên ngành Địa vật lý + Thực hiện chức trách của nghiên cứu viên trong lĩnh vực địa vật lý.
+ Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo phòng và chỉ đạo, quản lý, điều động của Lãnh đạo Viện.
+ Công tác tại phòng Địa vật lý.
 - Điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định hiện hành.
- Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Địa vật lý.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ tin học trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
2 Nghiên cứu viên chuyên ngành Địa chất + Thực hiện chức trách của nghiên cứu viên trong lĩnh vực thạch luận và sinh khoáng.
+ Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo phòng và chỉ đạo, quản lý, điều động của Lãnh đạo Viện.
+ Công tác tại phòng Thạch luận và Sinh khoáng.
- Điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định hiện hành.
- Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Địa chất (ưu tiên ứng viên có bằng Tiến sỹ, Luận án Tiến sỹ và các công bố khoa học liên quan đến thạch luận đá magma; công bố bài báo trên tạp chí Quốc tế uy tín).
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ tin học trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
3 Cán sự Văn thư Hành chính + Thực hiện chức trách của cán sự về công tác Văn thư Hành chính.
+ Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo phòng và chỉ đạo, quản lý, điều động của Lãnh đạo Viện.
+ Công tác tại Phòng Quản lý tổng hợp.
- Điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định hiện hành.
- Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Văn thư Hành chính.

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức thực hiện theo 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.
Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển:
+ Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
+ Thang điểm (phỏng vấn): 100 điểm.
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

    - Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển).
    - Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
    (Mẫu đăng ký dự tuyển đính kèm theo Thông báo này).

2. Hình thức, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

    - Hình thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu chính.
    - Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 15 tháng 9 đến 16h30 ngày 14 tháng 10 năm 2022 (Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần).
    - Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý tổng hợp (qua bộ phận Văn thư Hành chính – Phòng số 06), Viện Địa chất; Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ quan đường bưu chính, thời gian nhận được hồ sơ sẽ là thời gian nộp hồ sơ dự tuyển.
    - Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển sẽ được thông báo cụ thể trên Website của Viện Địa chất.

3. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

    - Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Viện Địa chất để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có),… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:
    + Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
    + Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
    + Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
    - Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Viện Địa chất phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Viện Địa chất và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ

1. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

- Thời gian tổ chức: Trong tháng 10 năm 2022.
- Địa điểm xét tuyển: Viện Địa chất, Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thời gian, địa điểm, tài liệu ôn tập sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Viện Địa chất.

2. Lệ phí thi:

Thí sinh đủ điều kiện đăng kí tuyển dụng nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Quản lý tổng hợp (Bộ phận Văn thư Hành chính), Viện Địa chất; Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Điện thoại: (024) 3775 4798;  Email: vanthu@igsvn.vast.vn để được hướng dẫn và giải đáp.

Xem chi tiết thông tin tuyển dụng tại đây.

Nguồn tin: Viện Địa chất
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan