Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

18/10/2022
Thực hiện Công văn số 3753/HĐPH ngày 05/10/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc cung cấp hình ảnh phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Kế hoạch số 396/KH-VHL ngày 04/3/2022 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai công tác tư pháp năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị:

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, treo băng rôn, khẩu hiệu và đăng tải hình ảnh hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Khẩu hiệu tuyên truyền phổ biến các đơn vị có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

2. Trung tâm Tin học và Tính toán và Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức viết tin, bài cập nhật các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời gửi Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp qua địa chỉ email: banbientap@moj.gov.vn để đăng tải.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp

 

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan