Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

17/09/2021
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động các đơn vị trực thuộc triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án, ngày 20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, cùng ngày Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đã ban hành văn bản số 02/TL-BTC về thể lệ cuộc thi.

Thực hiện Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/08/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Các bài dự thi (tối thiểu là 01 bài/01 đơn vị) gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Kiểm tra) trước ngày 10/10/2021 để tổng hợp chung. Đề thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gồm có 2 phần: Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi và phần 2 tự luận).

Xem thông tin chi tiết tài liệu kèm theo tại đây.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan