Tổng hợp các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

15/09/2022
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 05 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Cảnh sát cơ động.

1.    Luật Cảnh sát cơ động năm 2022

Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 được thông qua ngày 14/06/2022 gồm 5 chương và 33 điều. Trong đó quy định cụ thể các nội dung về: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động như kinh phí, cơ sở vật chất, ưu tiên đầu tư trang bị hiện đại, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ cho các hoạt động của Cảnh sát cơ động; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Cảnh sát cơ động.

Xem chi tiết Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 tại đây.

2.    Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 được thông qua ngày 15/06/2022 bao gồm 8 chương, 96 điều  quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng.

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 có các điểm mới là thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng. Thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng “tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích”… Đồng thời, chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ… quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Xem chi tiết Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 tại đây.

3.    Luật Điện ảnh 2022

Luật Điện ảnh 2022 được thông qua ngày 15/06/2022 gồm 8 chương, 50 điều, quy định về hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; quản lý nhà nước về điện ảnh. Luật Điện ảnh năm 2022 có những điểm mới là kế thừa, sửa đổi, bổ các khái niệm thuật ngữ quy định tại Luật Điện ảnh năm 2006 và bổ sung sung thuật ngữ “Công nghiệp điện ảnh”, “Phân loại phim”, “Phim Việt Nam”, “Trường quay” và “Địa điểm chiếu phim công cộng”.

Xem chi tiết Luật Điện ảnh 2022 tại đây.

4.    Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022

Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 được thông qua ngày 16/06/2022 gồm 7 chương, 157 điều, trong đó quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Xem chi tiết Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 tại đây.

5.    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua ngày 16/06/2022  tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn về bảo đảm quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan; tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp…

Xem chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ tại đây.

Tổng hợp: Phương HàTags:
Tin liên quan