Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

20/09/2022
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030”, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Viện Hàn lâm.

I.    Mục đích
1.    Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Đẩy mạnh Chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”; thực hiện các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 159-NQ/ĐUVHL ngày 26/8/2019 của Đảng ủy Viện Hàn lâm về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành của Viện Hàn lâm giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.
2.    Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động tại Viện Hàn lâm về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.
3.    Thúc đẩy sự tham gia và cuộc cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
4.    Giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, với tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Ngày Chuyển đổi số là ngày mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, những gì đã làm được về quá khứ, hiện tại và tương lai.
5.    Chuyển đổi số đánh dấu một phương thức phát triển mới, một cách làm mới và mở ra không gian mới cho sự phát triển. Đó lfa quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số.
II.    Yêu cầu
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Viện Hàn lâm mang một tinh thần chung là đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
III.    Chủ đề năm 2022
Viện Hàn lâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số vì sự nghiệp khoa học và công nghệ và cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Để hưởng ứng chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, Viện Hàn lâm đã tập trung vào phát động những sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho công chức, viên chức và người lao động, thúc đẩy, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số giúp cho công chức, viên chức và người lao động được thụ hưởng kết quả do chuyển đổi số mang lại.
IV.    Nội dung các hoạt động
1.    Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Viện Hàn lâm.
2.    Tổ chức phát động chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại Viện Hàn lâm.

Xem chi tiết Kế hoạch số 1842/KH-VHL tại đây.

Xử lý tin: Phương Hà

 Tags:
Tin liên quan