Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 và 47 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

04/05/2022
Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18 tháng 5) nhiều hoạt động đã được tổ chức trên toàn quốc nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tôn vinh những người làm khoa học. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 779/BKHCN-VP ngày 14/4/2022, Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động như sau:

1. Mục đích
Tổ chức chào mừng Ngày KHCN Việt Nam năm 2022 và 47 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ KHCN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KHCN của Viện Hàn lâm KHCNVN; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KHCN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

2. Yêu cầu
- Các hoạt động chào mừng Ngày KHCN Việt Nam năm 2022 và Ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN được tổ chức tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng.
- Bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

3. Nội dung
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KHCN Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022-2023;
- Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiển của đội ngũ trí thức KHCN Việt Nam;
- Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KHCN; các mục tiêu, định hướng lớn trong các Chiến lược/Chương trình quốc gia về KHCN đến năm 2030;
- Tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KHCN nổi bật, các kết quả nghiên cứu KHCN đã đạt được của Viện Hàn lâm KHCNVN;
- Giới thiệu về năng lực, tiềm lực nghiên cứu KHCN và đào tạo của Viện Hàn lâm KHCNVN. Tổ chức Open day phù hợp với điều kiện của đơn vị.

4. Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền
4.1. Chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.
4.2. Khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và Kỷ niệm 47 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 20/5/1975 – 20/5/2022.

Viện Hàn lâm KHCNVN yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế triển khai các hoạt động chào mừng (Kế hoạch chi tiết đính kèm Công văn 822/VHL-VP) và báo cáo kết quả thực hiện (báo cáo, tư liệu và hình ảnh) về Văn phòng Viện Hàn lâm (gửi kèm file mềm qua địa chỉ email: hongvan@vast.vn) trước ngày 25/5/2022.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan