Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 2 năm 2009

28/07/2009
Để thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng; Kế hoạch số 2237/KH-TM của Bộ Tổng tham mưu, ngày 09/01/2009, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ra Công văn số 18/KHCNVN-VP về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 2 thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương năm 2009.

Theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được phân công 42 chỉ tiêu.

Thời gian mỗi khóa học 4 tuần, bắt đầu từ ngày 10/02/2009 đến ngày 31/12/2009.
Để chủ động trong công việc, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đăng ký cử cán bộ và khoảng thời gian có thể tham gia; mỗi đơn vị cử 01 đồng chí, những đơn vị năm 2008 xin lùi lại cử 02 đồng chí. Sau ngày 05/02/2009 những đơn vị không có danh sách đăng ký, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ điều động trực tiếp theo thông báo của Bộ Quốc phòng./.
           
Xử lý tin: Nguyễn Thanh Vân,
Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ VN


Tags:
Tin liên quan