Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 19/03/2023 đến 19/04/2023

27/04/2023

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh Tâm

 

 

 Tags:
Tin liên quan