Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

06/09/2021
Thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021; Thông báo số 228/TB-VPCP ngày 31/8/2021; Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 01/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại các cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 01/9/2021 và các nội dung tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 08/CT-VHL ngày 24/7/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các văn bản chỉ đạo khác về công tác phòng, chống dịch.

2. Chủ động thực hiện việc khai báo y tế và sức khỏe thường xuyên, đúng quy định, nhất là những người đang sinh sống tại Vùng 1 (theo quy định phân vùng của Thành phố Hà Nội tại Chỉ thị số 20/CT-UBND).

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo kịp thời và chính xác; kiên quyết đấu tranh, phản bác với các thông tin sai trái, xấu độc.

4. Xây dựng kế hoạch làm việc và bố trí viên chức, người lao động của đơn vị đi làm việc trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định. Báo cáo Viện Hàn lâm về kế hoạch làm việc và danh sách viên chức, người lao động của đơn vị đi làm việc trong thời gian giãn cách xã hội.

5. Tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, tích cực, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

6. Thủ trưởng đơn vị quản lý chặt chẽ, cấp Giấy đi đường cho viên chức và người lao động đơn vị đúng đối tượng theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Viện về việc cấp giấy đi đường cho viên chức, người lao động và công tác phòng, chống dịch của đơn vị. (Xem chi tiết Văn bản số 1663/VHL-VP)

7. Thủ trưởng đơn vị trong phạm vi quyền hạn được giao chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Viện Hàn lâm các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch của đơn vị (nếu có).

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Tin: Phương HàTags:
Tin liên quan