Thực hiện Nghị định số 169/2007/NĐ-CP của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

08/10/2010
Thực hiện Công văn số 1693/BCA-H41 ngày 30/7/2010 của Bộ Công an về việc phối hợp triển khai tuyên truyền, thực hiện Nghị định số 169/2007/NĐ-CP của Chính phủ về huy động tiềm lực KHCN phục vụ công tác công an, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung:
  • Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ
  • Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC ngày 14/11/2008 của Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/2007/NĐ-CP.
  • Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BCA-BLDTBXH-BNV-BTC ngày 09/4/2009 của Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an.

Bộ Công an sẽ phối hợp điều tra xác định tiềm lực khoa học và công nghệ tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào tháng 10,11/2010.

Nội dung Nghị định và các Thông tư liên tịch đăng trên Trang thông tin điện tử của Viện (Website: vast .ac.vn).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiến hành triển khai tuyên truyền và chuẩn bị phối hợp thực hiện.

Công văn số 1433/KHCNVN-VP của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC ngày 14/11/2008 của Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/2007/NĐ-CP.

Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BCA-BLDTBXH-BNV-BTC ngày 09/4/2009 của Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an.

Nguồn tin: Văn phòng
Xử lý tin: Quỳnh TrangTags:
Tin liên quan