Thông tin mới của Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology

12/05/2023
Được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (VJST) đã được tăng trang từ 132 trang/số lên 196 trang/số, bắt đầu từ số 2/2023 (tập 61).

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Tạp chí đã xuất bản trực tuyến đúng yêu cầu, đồng thời đã chuẩn bị các bài được gắn chỉ số DOI và kiểm tra độ trùng lặp đạt yêu cầu trong thông báo mục lục các bài cho số tới (Coming issue). Kể từ tháng 12 năm 2022, Tạp chí chính thức chỉ mục trong Hệ thống trích dẫn các tạp chí Scopus và được tính số trích dẫn trên Hệ thống này. Hiện nay, chỉ số CiteScore của Tạp chí trên hệ thống Scopus là 0,5, chỉ số H-Index bằng 5, lĩnh vực Hóa học và Công nghệ môi trường của Tạp chí thuộc hạng Q4 theo đánh giá của Scimago.

Trong tháng 4/2023, sau khi đã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo các ý kiến, đánh giá của Hệ thống Web of Science (WoS) (kết quả của tháng 1, Tạp chí đã đăng ký lại vào Hệ thống chỉ mục trích dẫn này).
 
Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan