Thông báo xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ hướng Ứng dụng và Triển khai công nghệ

13/05/2024
Viện Hàn lâm thông báo tới các đơn vị, chủ nhiệm nhiệm vụ/đề tài/dự án và đề nghị đơn vị chủ trì chuẩn bị hồ sơ thuyết minh đăng ký thực hiện nhiệm vụ/đề tài/dự án hướng Ứng dụng và Triển khai công nghệ theo mẫu đã được quy định.

Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-VHL ngày 06/5/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm, thực hiện năm 2025 - 2027;

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-VHL ngày 06/5/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt Danh mục đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm, thực hiện năm 2025 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-VHL ngày 06/5/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt Danh mục dự án Sản xuất - Thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm, thực hiện năm 2025 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-VHL ngày 06/5/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt Danh mục dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm, thực hiện năm 2025 - 2026;

Viện Hàn lâm thông báo tới các đơn vị, chủ nhiệm nhiệm vụ/đề tài/dự án và đề nghị đơn vị chủ trì chuẩn bị hồ sơ thuyết minh đăng ký thực hiện nhiệm vụ/đề tài/dự án hướng Ứng dụng và Triển khai công nghệ theo mẫu đã được quy định, cụ thể:

- Hướng dự án Sản xuất - Thử nghiệm theo Quyết định số 312/QĐ-VHL ngày 02/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành Quy định quản lý các dự án Sản xuất - Thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm;

- Hướng đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương theo Quyết định số 313/QĐ-VHL ngày 02/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành Quy định quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm;

- Hướng nhiệm vụ Phát triển công nghệ theo Quyết định số 314/QĐ-VHL ngày 02/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm;

- Hướng dự án Phát triển sản phẩm thương mại theo Quyết định số 315/QĐ-VHL ngày 02/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành Quy định quản lý dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm;

(Các Quyết định trên đã được đăng tải trên chuyên mục "Văn bản" của Cổng TTĐT Viện Hàn lâm).

Hồ sơ gửi về Viện Hàn lâm trước 17h00 ngày 20/5/2024, hồ sơ gồm:

- Công văn của đơn vị chủ trì và 01 bộ hồ sơ gốc + 09 bản sao;
- Hồ sơ bằng file điện tử gửi về Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ theo địa chỉ Email: udtkcn@vast.vn.

Các hồ sơ nộp không đúng thời hạn nêu trên sẽ không được giải quyết theo quy định của Viện Hàn lâm.

Xem thêm chi tiết tại Thông báo 1027/VHL-UDTKCN ngày 08/5/2024.

Thanh HàTags:
Tin liên quan