Thông báo Xây dựng đề xuất nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

10/10/2017
Để triển khai, thúc đẩy chương trình Phát triển công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong năm 2018. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) thông báo đến các đơn vị trực thuộc để đề xuất nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện năm 2018 cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 1820/QĐ-VHL ngày 25/8/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc “Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm” các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm năm 2018 gồm:

1. Phiếu đăng ký đề xuất nhiệm vụ Phát triển công nghệ (phiếu đề xuất gửi kèm).

2. Phiếu đề xuất nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm của các tổ chức và cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Viện Hàn lâm qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ trước 16h00 ngày 27/10/2017 (theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua bưu điện).

3. Địa chỉ tiếp nhận phiếu đề xuất, đăng ký hoặc hồ sơ: Ban Ứng dụng và Triển Khai Công nghệ

- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa Trung tâm, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37912612; DĐ: 0987.55.99.35
- Fax: 024.38363122; Email:buihien@vast.vn

4. Kinh phí đề xuất:

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ Phát triển công nghệ từ 500-600 triệu đồng/3 năm.
- Các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có thể đề xuất từ 900-1000 triệu đồng nhưng phải giải trình về tính cấp thiết.

5. Chú ý:

- Mục tiêu sản phẩm của nhiệm vụ Phát triển công nghệ phải là văn bằng sở hữu trí tuệ, giống cây trồng...(đến thời điểm nghiệm thu phải được cấp). Trong một số trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Viện Hàn lâm có thể đặt hàng đối với nhiệm vụ tạo ra các sản phẩm công nghệ có giá trị quan trọng cho sự phát triển công nghệ của Viện Hàn lâm.

- Các cá nhân đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ, dự án cấp Viện Hàn lâm hoặc thuộc đối tượng không được làm chủ nhiệm thì sẽ không được xem xét hồ sơ đề xuất.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan