Thông báo Xây dựng đề xuất dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

18/10/2017
Để triển khai chương trình Phát triển Sản phẩm thương mại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong năm 2018. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo đến các đơn vị trực thuộc đề xuất Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm thực hiện năm 2018 cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 1892/QĐ-VHL ngày 08/9/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc “Ban hành quy định quản lý các Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm” các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề xuất dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm năm 2018 gồm:

1. Phiếu đăng ký đề xuất dự án Phát triển sản phẩm thương mại (file mẫu).

2. Phiếu đề xuất dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm của các tổ chức và cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Viện Hàn lâm qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ trước 16h00 ngày 31/10/2017 (theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua bưu điện).

3. Địa chỉ tiếp nhận phiếu đề xuất, đăng ký hoặc hồ sơ:

Ban Ứng dụng và Triển Khai Công nghệ:
- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà Trung tâm, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37912612; DĐ: 0987.55.99.35
- Fax: 024.38363122; Email: buihien@vast.vn

4. Kinh phí đề xuất:

- Kinh phí thực hiện dự án Phát triển sản phẩm thương mại từ 500-600 triệu đồng/2 năm.
- Các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có thể đề xuất từ 900-1000 triệu đồng nhưng phải giải trình về tính cấp thiết.

5. Chú ý:

- Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cần đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Ý tưởng sản phẩm được dựa trên bằng sáng chế/giải pháp hữu ích hoặc giống cây trồng, vật nuôi (hoặc đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích...được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ) của người đăng ký thực hiện dự án hoặc của đơn vị chủ trì;
+ Tiềm năng thị trường của các sản phẩm, qui trình hoặc dịch vụ có thể nhận dạng được rõ ràng;
+ Sản phẩm của dự án là sản phẩm có tính thương mại được bán cho ít nhất 2 khách hàng với giá trị tối thiểu bằng 30% kinh phí hỗ trợ của Viện Hàn lâm.
+ Dự án có sự tham gia đóng góp kinh phí của doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư (hoặc cả hai) chiếm không dưới 30% kinh phí thực hiện dự án.
- Các cá nhân đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ, dự án cấp Viện Hàn lâm hoặc thuộc đối tượng không được làm chủ nhiệm thì sẽ không được xem xét hồ sơ đề xuất.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan