Thông báo về việc xây dựng dự toán các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ

29/11/2022
Ngày 23/11/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Công văn số 2495/VHL-KHTC thông báo tới các đơn vị trực thuộc về việc xây dựng dự toán các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ như sau:

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-VHL ngày 12/4/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định tạm thời quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-VHL ngày 27/10/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-VHL ngày 21/12/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định tạm thời về Quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Các nhiệm vụ tại các quy định trên nhằm hỗ trợ trực tiếp cho các nhóm nghiên cứu xuất sắc; các hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp và các nhiệm vụ phục vụ triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Do đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị lập dự toán kinh phí của các nhiệm vụ được xây dựng trên cơ sở phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ, không thực hiện dự toán kinh phí chi phí quản lý chung trong dự toán của các nhiệm vụ được bắt đầu triển khai trong kế hoạch NSNN năm 2023. Các nhiệm vụ chuyển tiếp thực hiện theo thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Xem chi tiết CV số 2495/VHL-KHTC tại đây.

Minh TâmTags:
Tin liên quan