Thông báo về việc tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19

30/08/2021
Thực hiện Công văn số 2830/BTP-PBGDPL ngày 19/8/2021 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống Covid-19, ngày 26/8/2021 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Công văn số 1605/VHL-VP yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị, trong đó tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong phòng chống dịch bệnh, tình hình thi hành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống Covid-19 đang gây bức xúc dư luận xã hội, nội dung chính sách pháp luật về an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…

2. Tài liệu tuyên truyền PGBDPL và các tài liệu khác liên quan đến phục vụ công tác PBGDPL về phòng chống dịch bệnh Covid-19 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1364.

Một số các tài liệu, infographic, các clip… đã được Bộ tư pháp tổng hợp để các bộ, ngành, địa phương tham khảo, phục vụ triển khai công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thể xem chi tiết tại các đường link bên dưới như sau:  

https://drive.google.com/drive/folders/1UU8muhDLkrRR7Y-456b5bLFenNLpp9-1

https://drive.google.com/drive/folders/1G9xb4iwsoOdkt95T3L0iowpBa9LIn85-

https://drive.google.com/drive/folders/1BNuM2to0IE9mB36XCY9szl7hkaZCkbOD

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Lists/HoatDongPGBDPLTW/Attachments/1000/C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20s%E1%BB%91%201456.pdf

 

Tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan