Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ năm 2017

09/02/2017
Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt “Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 -2020”, mã số CNVT/16-20; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-VHL ngày 18/1/2017 phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ thực hiện từ năm 2017.

Để tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo danh mục trên (16 đề tài), Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất của Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xin xem tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ để tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nói trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình KHCN Vũ trụ - Phòng 507, tòa nhà trụ sở Viện Công nghệ vũ trụ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: +84 4 37917331 hoặc 098 2765383 – TS. Võ Thị Lan Anh; Email: vtlanh@sti.vast.vn.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 16h00 ngày 24/3/2017.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình KHCN Vũ trụ (theo địa chỉ trên). Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội.

Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan