Thông báo về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo và thuyên chuyển công tác đối với Ông Phan Văn Kiệm

13/12/2018
Căn cứ Quyết định số 1550/QĐ-TTg ngày 13/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ông Phan Văn Kiệm thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-VHL ngày 28 tháng 11  năm 2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thuyên chuyển công tác đối với Ông Phan Văn Kiệm,

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo: Ông Phan Văn Kiệm thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kể từ ngày 15/11/2018 và nhận công tác tại Viện Hóa sinh biển kể từ ngày 01/01/2019. Công việc cụ thể của Ông Phan Văn Kiệm do Viện trưởng Viện Hóa sinh biển phân công.

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan