Thông báo về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015

06/09/2012
Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 14/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 – 2015;

Ngày 29/8/2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 2312/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015, mã số: KHCN-VT/12-15, gọi tắt là Chương trình KHCN vũ trụ. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì xây dựng, phê duyệt Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động, tổ chức thực hiện Chương trình KHCN vũ trụ.

Ngày 13/7/2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 1681/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015. Trong đó, GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ nhiệm Chương trình.

Xem chi tiết Quyết định số 2312/QĐ-BKHCN tại đây.
Xem chi tiết Quyết định số 1681/QĐ-BKHCN tại đây.

Nguồn tin: Viện Khoa học Công nghệ Vũ trụ
Xử lý tin: Minh Tâm.Tags:
Tin liên quan