Thông báo Về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

06/04/2022
Ngày 05/04/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Thông báo số 647/TB-VHL về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

1. Chủ tịch Châu Văn Minh: Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Viện được Chính phủ quy định; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; trực tiếp quản lý và điều hành công tác hợp tác quốc tế.

2. Phó Chủ tịch Trần Tuấn Anh: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác: Tổ chức - Cán bộ, Thi đua - Khen thưởng, Kiểm tra và Văn phòng; chỉ đạo thực hiện Đề án Xây dựng Trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.

3. Phó Chủ tịch Chu Hoàng Hà: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác: Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương, Đào tạo đại học và Sau đại học; chỉ đạo thực hiện Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.

4. Phó Chủ tịch Lê Trường Giang: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý khoa học; chỉ đạo thực hiện Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.

Xem toàn văn thông báo tại đây.Tags:
Tin liên quan