Thông báo về việc chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 của Viện Hàn lâm KHCNVN

31/10/2022
Để chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) có công văn số 2257/VHL-KHTC ngày 26 tháng 10 năm 2022 gửi các đơn vị trực thuộc. Trong đó nêu Viện Hàn lâm KHCNVN đã xây dựng các biểu mẫu báo cáo (được đăng tải trên trang web của Viện Hàn lâm: www.vast.gov.vn, mục Văn bản).

Viện Hàn lâm KHCNVN yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc tổng kết, đánh giá đầy đủ kết quả công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023 của đơn vị và nộp báo cáo theo đúng biểu mẫu. 

Ngoài các báo cáo trên, đơn vị lựa chọn kết quả hoạt động KHCN nổi bật trong năm 2022, trình bày trong 1 file Power Point 2-3 trang làm cơ sở cho báo cáo tổng kết của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Các đơn vị có thể tham khảo thêm các tài liệu “Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch năm 2022”, và “Báo cáo hoạt động năm 2021” (kể cả Phụ lục) của Viện Hàn lâm KHCNVN đã xuất bản.

Báo cáo gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN trước ngày 30/11/2022 (file dữ liệu gửi về địa chỉ email: vvnga@vast.vn). (Đơn vị lưu ý thêm về một số mẫu biểu cập nhật mới: biểu 3, biểu 4, biểu 5, biểu 20).

Xem thông tin chi tiết và các biểu mẫu báo cáo tại đây


Xử lý tin: Minh Tâm Tags:
Tin liên quan