Thông báo về việc Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phiên bản 2.0

16/08/2022
Nhận thức được vai trò và xu thế phát triển tất yếu của ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT), trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng CNTT nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan Chính phủ, xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở các định hướng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 (được ban hành tại Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), ngày 12 tháng 8 năm 2022 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chính thức ra Quyết định số: 1353/QĐ-VHL về việc “Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phiên bản 2.0”. 

Kiến trúc CPĐT Viện Hàn lâm là tài liệu tham chiếu kỹ thuật làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ, dự án phục vụ xây dựng CPĐT Viện Hàn lâm theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem thông tin chi tiết về Kiến trúc CPĐT Viện Hàn lâm, phiên bản 2.0 download tại đây

Minh Tâm 

 Tags:
Tin liên quan