Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016- 2020

21/04/2017
Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số: KHCN-TN/16-20. Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020 năm 2018, Ban Chủ nhiệm Chương trình trân trọng gửi tới Quý cơ quan thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2018, gồm các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu đối với Hồ sơ đề xuất

Đề xuất đặt hàng nhiêm vụ KH&CN được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 965/QĐ-BKHCN (Thông tin chi tiết xem trên cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: http//www.vast.ac.vn hoặc liên hệ với Ban Chủ nhiệm Chương trình).

Hồ sơ đề xuất đặt hàng bao gồm:

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành và địa phương theo các mẫu quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN nêu trên;
- Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn hoặc ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng là phụ lục của đề xuất đặt hàng (Hội đồng tư vấn hoặc chuyên gia độc lập do Bộ, ngành và địa phương quyết định, lựa chọn);
- Tổng hợp các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ, ngành và địa phương.

2. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất

Hồ sơ Đề xuất nhiệm vụ:
- (bản in) qua đường công văn gửi đến địa chỉ:
Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, Nhà A1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội,
- (bản điện tử) gửi về địa chỉ email: vptaynguyen3@gmail.com

3. Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất

- Thời hạn nhận đề xuất: trước 12h00’ ngày 31 tháng 5 năm 2017.
- Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Mạnh Hà, thư ký Văn phòng Chương trình; Điện thoại: 0973.846.969

Nguồn tin: Chương trình Tây nguyên 2016-2020
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan