Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

22/04/2019
Học viện Khoa học và Công nghệ đã nhận được Thông báo số 73/TB-HĐCNGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN và các Khoa trực thuộc Học viện KHCN thông báo rộng rãi đến các ứng viên đủ tiêu chuẩn đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2019.

Đăng ký xin gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính và Truyền thông, Học viện Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0243 791 9977, Email: vanthu@gust-edu.vast.vn trước ngày 24/4/2019.

Toàn văn thông báo xem tại đây.

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 xem tại đây.

Nguồn: Học viện Khoa học và Công nghệ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan