Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài/ nhiệm vụ thu hút nhà khoa học trẻ vào làm tại Viện Hàn lâm KHCNVN

28/09/2022
Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-VHL ngày 31/3/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm KHCNVN, Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị các đơn vị:

- Tổng hợp danh sách cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm KHCNVN; 

- Thông báo tới các cá nhân đủ điều kiện xây dựng Hồ sơ đề xuất, Thuyết minh đề tài/ nhiệm vụ theo quy định. 

Danh sách cá nhân đủ điều kiện và Hồ sơ đề xuất gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN trước ngày 01/11/2022 để tổng hợp trình Chủ tịch Viện xem xét phê duyệt. 

Xem chi tiết công văn thông báo tại đây

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan