Thông báo về Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15

24/05/2024
Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Công văn số 446/HĐPH ngày 24/01/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và Công văn số 1909/HĐPH-PBGDPL ngày 16/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về việc tổ chức Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (viết tắt là Viện Hàn lâm) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Luật Đất đai với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nội dung của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến công chức, viên chức và người lao động thuộc Viện Hàn lâm;
- Nâng cao nhận thức hiểu biết về chính sách, pháp luật để chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Yêu cầu
- Quán triệt đầy đủ nội dung của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai;
- Công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai được triển khai toàn diện với những nội dung thiết thực và phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Đối tượng

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
2. Nội dung
- Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của Luật Đất đai trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập kinh tế, đảm bảo quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai;
- Tuyên truyền, phổ biến về những nội dung cơ bản của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến về điểm mới trong quy định của Luật Đất đai năm 2024;
- Tuyên truyền, phổ biến các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
3. Hình thức tuyên truyền, phổ biến
- Tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Đăng tải toàn văn Luật Đất đai số 31/2024/QH15 lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và của các đơn vị trực thuộc;
- Gửi nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đến địa chỉ hòm thư, zalo... của công chức, viên chức và người lao động trong Viện Hàn lâm.

Xem thông tin chi tiết về Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15 tại đây.
Xem toàn văn Luật đất đai số 31/2024/QH15 tại đây.

Minh TâmTags:
Tin liên quan