Thông báo tin động đất ngày 22 tháng 09 năm 2023: 11 trận động đất

23/09/2023
Vào ngày 22 tháng 09 năm 2023 đã có 11 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 22 giờ 04 phút 29 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 09 năm 2023 tức 05 giờ 04 phút 29 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.819 độ vĩ Bắc, 108.263 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 00 giờ 45 phút 47giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 09 năm 2023 tức 07 giờ 45 phút 47giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 4.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.883 độ vĩ Bắc, 108.303 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 01 giờ 02 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng  09  năm  2023  tức 08 giờ 02 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.889  độ vĩ Bắc, 108.310 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 01 giờ 35 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng  09  năm  2023  tức 08 giờ 35 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.901  độ vĩ Bắc, 108.334 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 5: Vào hồi 01 giờ 57 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng  09  năm  2023  tức 08 giờ 57 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.882  độ vĩ Bắc, 108.321độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 6: Vào hồi 02 giờ 57 phút 05 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng  09  năm  2023  tức 09 giờ 57 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.895 độ vĩ Bắc, 108.306 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 7: Vào hồi 03 giờ 12 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng  09  năm  2023  tức 10 giờ 12 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.872 độ vĩ Bắc, 108.295 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 8: Vào hồi 03 giờ 25 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng  09  năm  2023  tức 10 giờ 25 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.892 độ vĩ Bắc, 108.297 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 9: Vào hồi 05 giờ 47 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng  09  năm  2023  tức 12 giờ 47 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.883 độ vĩ Bắc, 108.254 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 10: Vào hồi 14 giờ 01 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 09 năm 2023 tức 21 giờ 01 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.837 độ vĩ Bắc, 108.290 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 11: Vào hồi 15 giờ 35 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 09 năm 2023 tức 22 giờ 35 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.335 độ vĩ Bắc, 108.164 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan