Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED – SNSF (Thụy Sỹ)

07/10/2020
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài lần đầu tiên trong Chương trình hợp tác tài trợ giữa hai Quỹ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/10/2020 đến 22:00 giờ Việt Nam (17h00 giờ Thụy Sỹ) ngày 15/01/2021. Thời hạn nộp Đăng ký ý tưởng là ngày 23/11/2020.

1. Thông báo chi tiết chương trình và hướng dẫn nộp hồ sơ: Tải về tại đây.

2. Một số lưu ý:
Lĩnh vực nghiên cứu của đề tài: không giới hạn.
Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 03 năm (dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2021).
Tiêu chí đối với thành viên đề tài: Mỗi đề tài phải có cả nhóm nghiên cứu Thụy Sỹ và nhóm nghiên cứu Việt Nam. Nhà khoa học phía Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện đối với Chủ nhiệm đề tài, thành viên nghiên cứu và cơ quan chủ trì theo quy định tại Thông tư 37/2014/TT/BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ. Nhà khoa học phía Thụy Sỹ phải đáp ứng các điều kiện theo các quy định của SNSF.
Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ đề tài cần được Chủ nhiệm đề tài phía Việt Nam và phía Thụy Sỹ phối hợp chuẩn bị và do Chủ nhiệm đề tài phía Thụy Sỹ đại diện hai nhóm nghiên cứu nộp qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mySNF.
Dự toán kinh phí đề tài dành cho nhóm nghiên cứu phía Việt Nam: hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và các văn bản pháp lý liên quan.
Thời hạn nộp hồ sơ:
+ Đăng ký ý tưởng: ngày 23/11/2020 (thứ Hai)
Đăng ký ý tưởng là nội dung không bắt buộc, tuy nhiên NAFOSTED và SNSF khuyến khích các Chủ nhiệm đề tài thực hiện đăng ký ý tưởng qua hệ thống mySNF để quá trình chuẩn bị đánh giá hồ sơ được thuận lợi.
+ Nộp hồ sơ đề tài: từ ngày 01/10/2020 đến 22:00 giờ Việt Nam (17h00 giờ Thụy Sỹ) ngày 15/01/2021 (thứ Sáu). 

3. Biểu mẫu và văn bản liên quan sử dụng cho nhà khoa học Việt Nam:
Mẫu Dự toán kinh phí NAFOSTED;
Mẫu Đăng ký kết quả dự kiến của đề tài do NAFOSTED tài trợ;
Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa NAFOSTED và SNSF;
Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia;
Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ;
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;
Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;
Quyết định số 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 09/08/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia về việc ban hành Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019 áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ;
Quyết định số 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 11/12/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia về việc ban hành Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn;
Thông báo tài trợ của Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF):
http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-201001-new-bilateral-programme-with-vietnam.aspx

4. Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chị Hoàng Thanh Vân, Chuyên viên Hợp tác quốc tế
Điện thoại: (024) 3936 7750 (ext. 503)
Email: vanht@most.gov.vn hoặc nafosted@most.gov.vn

Nguồn tin: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan