Thông báo số 2 về Hội nghị khoa học chào mừng 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN của Tiểu ban Khoa học vật liệu

15/07/2015
Tiểu ban tổ chức Hội nghị khoa học vật liệu ngày 07 tháng 10 năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin thông báo nội dung và dự kiến chương trình Hội nghị như sau:

Về nội dung: Hội nghị sẽ nghe trình bày và thảo luận 21 báo cáo do Lãnh đạo Tiểu ban mời (có danh sách báo cáo viên kèm theo) và khoảng 10 báo cáo khác về các kết quả nổi bật của các Viện chuyên ngành chưa được đưa vào các báo cáo mời.

Về chương trình: Hội nghị sẽ tiến hành trong hai buổi, mỗi buổi 180 phút tổng cộng cả ngày 360 phút, trong đó dành khoảng 270 phút cho các báo cáo mời và 90 phút cho các báo cáo khác. Do đó mỗi báo cáo mời được trình bày trong 10 phút và thảo luận trong 3 phút, mỗi báo cáo khác được trình bày trong 6 phút và thảo luận trong 2 phút.

Với thời gian eo hẹp như vậy tất cả các báo cáo viên chỉ có thể giới thiệu rất vắn tắt về nội dung báo cáo. Do đó Tiểu ban xin đề nghị các báo cáo viên gửi toàn văn báo cáo đến Tiểu ban trước hoặc đúng thời hạn (30/9) để Tiểu ban tổ chức in thành Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị (báo cáo mời không quá 30 trang, các báo cáo khác không quá 15 trang).

Sau Hội nghị, trên cơ sở đánh giá nội dung từng báo cáo, Lãnh đạo Tiểu ban với sự thống nhất ý kiến của tác giả sẽ giới thiệu công bố các báo cáo đó trên các tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh có uy tín. Do đó các báo cáo có thể được viết bằng
tiếng Việt hoặc tiếng Anh.Tags:
Tin liên quan