Thông báo Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với JSPS - Nhật Bản năm tài chính 2025

18/06/2024
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2025 (JSPS - VAST Joint Research Projects for FY2025) bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 01/6 đến 17h00 ngày 03/9/2024:

-    Đề xuất nhiệm vụ phải thống nhất với đối tác Nhật Bản về tên nhiệm vụ và nội dung hợp tác khoa học. Nội dung đề xuất thuộc các lĩnh vực khoa học nhân văn, khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên.
-    Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa là 03 năm. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN.
-    Download toàn bộ mẫu đề xuất tại đây. (Quyết định 242/QĐ-VHL ngày 01/3/2023)
-    Bộ hồ sơ đề xuất nhiệm vụ hợp lệ bao gồm:
1.    Công văn đề nghị của đơn vị;
2.    Đề cương đề xuất sơ bộ (Mẫu 2, Phụ lục I);
3.    Đơn đăng ký Nhiệm vụ (Mẫu 3, Phụ lục I);
4.    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm Nhiệm vụ phía Việt Nam/ đối tác nước ngoài (Mẫu 4, Phụ lục I);
5.    Tóm tắt hoạt động Khoa học công nghệ của đơn vị chủ trì Nhiệm vụ phía Việt Nam và đối tác nước ngoài (Mẫu 5, Phụ lục I) và của phía đối tác nước ngoài;
6.    Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài;
7.    Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (nếu có).
8.    Công văn khẳng định kinh phí đối ứng của đơn vị (đối với các cơ quan không thuộc quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
-    Tiêu chí xét chọn sẽ dựa trên 03 điểm chính:
+    Nhiệm vụ nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ giữa VAST và JSPS. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ không trùng lặp với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện trong nước.
+    Tranh thủ được sự hỗ trợ của đối tác JSPS để nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị chủ trì.
+    Chủ nhiệm nhiệm vụ là cán bộ trong biên chế của đơn vị chủ trì, có trình độ Tiến sĩ trở lên. Nhiệm vụ có tính khả thi cao, dự kiến kết quả ít nhất 01 bài báo trong hệ thống ISI (SCI/SCIE), góp phần đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ, có thực hiện đoàn ra, đoàn vào.
-    Đề xuất nhiệm vụ làm thành 11 bộ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc kèm Công văn của đơn vị chủ trì đề nghị xét tuyển các nhiệm vụ gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN kèm theo công văn của đơn vị chủ trì gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị xét tuyển các nhiệm vụ. Bản mềm (file.doc) gửi đến địa chỉ e-mail: tnhue@vast.gov.vn  
-    Thông tin chi tiết có thể tham khảo trên website: http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan