Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

12/10/2021
Chiều 11/10/2021, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII theo hình thức kết nối trực tuyến tới điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc Viện Hàn lâm; Viện trưởng, Phó Viện trưởng và tương đương (là đảng viên); Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Viện Hàn lâm.

Hội nghị tại điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra từ ngày 4/10/2021 đến ngày 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội; đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. (2) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. (4) Quy định về những điều đảng viên không được làm. (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan