Thông báo Kêu gọi đề xuất Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF) giai đoạn 2025 - 2026

02/04/2024
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc, Chương trình tuyển chọn Nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2025 - 2026 (VAST - NRF) bắt đầu nhận đề xuất Nhiệm vụ từ ngày 03/4/2024 đến hết ngày 27/6/2024.

1.    Thời gian nộp đề xuất: Từ ngày 03/4 đến hết ngày 27/6/2024.

2.    Hồ sơ đề xuất Nhiệm vụ (theo Quyết định số 242/QĐ-VHL ngày 01/3/2023) gồm:

a.    Công văn đề nghị của đơn vị;
b.    Đề cương đề xuất (Mẫu 2, Phụ lục I);
c.    Đơn đăng ký Nhiệm vụ (Mẫu 3, Phụ lục I);
d.    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm Nhiệm vụ phía Việt Nam/đối tác nước ngoài (Mẫu 4, Phụ lục I);
e.    Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị chủ trì Nhiệm vụ phía Việt Nam/đối tác nước ngoài (Mẫu 5, Phụ lục I);
f.    Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện Nhiệm vụ của đối tác nước ngoài;
g.    Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (nếu có).

Hồ sơ đăng ký gồm 01 bộ gốc và 10 bộ photo kèm theo Công văn đề nghị của đơn vị gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chậm nhất 17.00h ngày 27/6/2024. Bản mềm (file.doc) của đề xuất gửi về hòm thư điện tử tnhue@vast.gov.vn để tổng hợp. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ nộp sau thời hạn trên.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế

Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan