Thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022

10/08/2022
Ngày 13/09/2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (viết tắt là Viện Hàn lâm) đã ra thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022 (viết tắt là Giải thưởng) theo Quyết định số 1617/QĐ-VHL ngày 10/09/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành Quy chế Giải thưởng và đã nhận được 14 Hồ sơ Công trình đăng ký theo đúng quy định ban hành. Các Hồ sơ tiếp nhận được phân chia ở 04 hướng khoa học, gồm:

+ Khoa học sự sống (3 Hồ sơ);

+ Các Khoa học trái đất (3 Hồ sơ);

+ Vật lý + Cơ học (5 Hồ sơ);

+ Khoa học môi trường - năng lượng - tin học (3 Hồ sơ).

Các Hội đồng chuyên ngành đã tổ chức họp các phiên đánh giá tính khoa học nổi bật kết hợp khảo sát đánh giá thực tế tính ứng dụng của các Công trình được đề cử tại các địa phương.

Qua kết quả xem xét, đánh giá khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn của các Hội đồng khoa học chuyên ngành và cơ quan Thường trực Giải thưởng, ngày 06/07/2022, Hội đồng Giải thưởng tiến hành phiên họp đánh giá xét chọn Công trình và kết luận: Mặc dù các Công trình được xét chọn đều có ý nghĩa khoa học, đã có ứng dụng thực tiễn, song chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Giải thưởng. Hội đồng đề nghị Chủ tịch Viện về việc không trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022 cho các Hồ sơ đề cử. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phê duyệt đề xuất của Hội đồng Giải thưởng. Như vậy, năm nay Viện Hàn lâm sẽ không tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022. 

Trân trọng thông báo./. 


CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GIẢI THƯỞNG 

 Tags:
Tin liên quan