Thông báo kết quả xét Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2010

17/07/2011
Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, ngày 22/3/2011 Hội đồng Giải thưởng cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành lựa chọn, đánh giá hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở cân nhắc, đối chiếu với từng chỉ tiêu xét thưởng. Kết quả: Cụm công trình “Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam” được duyệt, đề nghị lên Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét thưởng.


Tags:
Tin liên quan