Thông báo hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thực hiện Chương trình Toán học giai đoạn 2021-2030

23/11/2021
Bộ Khoa học và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng toán học”. Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo hướng dẫn việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về Toán học ứng dụng thực hiện từ kế hoạch năm 2022 như sau:

Về định hướng nghiên cứu: cần bám sát các định hướng nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nêu tại Quyết định số 2079/QĐ-BKHCN ngày 11/8/2021: “Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về ứng dụng trong lĩnh vực Toán học theo hướng chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và để giải quyết các vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội như: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bảo mật và an toàn thông tin, vận trù học, môi trường và biến đổi khí hậu, .v.v.”.

Về quy trình đề xuất: thực hiện theo các quy định của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017-TT-BKHCN ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014-TT-BKHCN.

Thời gian nhận đề xuất: các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ (ghi rõ về việc triển khai “Chương trình Toán học” tới Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội đến hết ngày 31/12/2021.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ, ĐT: 024.35560637. Email: xhtn@most.gov.vn.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan