Thông báo Diễn đàn Các cơ quan Hàng không vũ trụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 22

29/06/2015
Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Indonesia gửi Thông báo Diễn đàn Các Cơ quan Hàng không vũ trụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 22 (APRSAF-22) sẽ được tổ chức tại Bali, Indonesia từ ngày 01-04/12/2015 do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) và cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cùng phối hợp tổ chức.

Thời hạn nộp đơn đăng ký tham dự: 15/7/2015

Kinh phí tham dự do đơn vị cử cán bộ tự chi trả.

Thông tin chi tiết về APRSAF-22 tham khảo trên trang web: http://www.aprsaf.org/

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Mai Lan Tags:
Tin liên quan