Thông báo Của AASSA về việc Kêu gọi đoàn kết chống đại dịch Covid-19

04/05/2020
Hiệp hội các Viện Hàn lâm và Cơ quan Khoa học Châu Á (AASSA) là một tổ chức quốc tế phi chính phủ về khoa học, công nghệ và đổi mới. AASSA bao gồm 33 tổ chức thành viên là các Viện Hàn lâm (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là thành viên thứ 32) và các cơ quan khoa học đến từ 30 quốc gia trong khu vực Châu Á và Châu Đại dương.

Mục tiêu chính của AASSA là thúc đẩy phát triển nghiên cứu về khoa học và công nghệ trong khu vực Châu Á và Châu Đại dương. AASSA cũng hoạt động như một Diễn đàn khoa học để thảo luận và đưa ra những giải pháp về các vấn đề khoa học, công nghệ, nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội với tầm nhìn “Thúc đẩy sáng tạo, xây dựng mạng lưới các Viện Hàn lâm và Cơ quan khoa học tại Châu Á và Châu Đại dương để chinh phục các thách thức toàn cầu thông qua khoa học và công nghệ”.

Các mục tiêu chiến lược của AASSA đó là: Phát triển bền vững tại Châu Á; Giáo dục Khoa học tại Châu Á và Châu Đại dương; Phụ nữ trong Khoa học, Công nghệ và Đổi mới; Truyền thông về Khoa học, Sức khỏe, Nong nghiệp, Rủi ro và Môi trường; Thúc đẩy phát triển xã hội và kinh tế thông qua Khoa học, Công nghệ và Đổi mới; Tăng cường Năng lực tư vấn chính sách trên nền tảng Khoa học.

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, AASSA kêu gọi sự đoàn kết từ các cơ quan và tổ chức trên toàn cầu để chung tay chống lại đại dịch này (Thông tin chi tiết xem tại đây).

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan