Thông báo đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria giai đoạn 2026 - 2027

22/05/2024
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) và Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria (BAS) có kế hoạch tuyển chọn và tài trợ tối đa 05 nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm giai đoạn 2026 - 2027. Viện Hàn lâm thông báo tới các đơn vị trực thuộc và các cán bộ khoa học quan tâm liên hệ với đối tác Bulgaria xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với BAS.

1. Thời gian nộp đề xuất: Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 31/8/2024.

2. Các tác giả hoàn thiện hồ sơ đăng ký đề xuất thực hiện Nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là hồ sơ đăng ký) theo Quyết định số 242/QĐ-VHL ngày 01/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành Quy định quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm, gồm 01 bộ gốc và 10 bộ photo kèm theo Công văn đề nghị của đơn vị gửi về Viện Hàn lâm.

3. Hồ sơ đăng ký (Mẫu 1, Phụ lục I) đóng thành quyển theo thứ tự sau:

a) Đề cương đề xuất (Mẫu 2, Phụ lục I);
b) Đơn đăng ký Nhiệm vụ (Mẫu 3, Phụ lục I);
c) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm Nhiệm vụ phía Việt Nam/đối tác nước ngoài (Mẫu 4, Phụ lục I);
d) Giấy xác nhận đủ điều kiện chủ nhiệm Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế (Mẫu 4.3, Phụ lục I);
đ) Bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Nhiệm vụ (nếu có) (Mẫu 4.4, Phụ lục I);
e) Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì Nhiệm vụ phía Việt Nam/đối tác nước ngoài (Mẫu 5, Phụ lục I);
g) Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện Nhiệm vụ của đối tác nước ngoài;
h) Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (nếu có).

Hồ sơ đăng ký (bản cứng) gửi về Viện Hàn lâm trước ngày 31/8/2024, bản mềm (file.doc) hồ sơ đăng ký gửi về hòm thư điện tử nthuong@vast.gov.vn. Viện Hàn lâm không tiếp nhận hồ sơ sai quy định và nộp sau thời hạn trên.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan