Thông báo đăng ký đề xuất đề tài/nhiệm vụ thu hút nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

05/04/2021
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm KHCNVN (Quyết định số 522/QĐ-VHL ngày 31/3/2021). Để kịp thời triển khai thực hiện theo quy định, Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị các đơn vị trực thuộc:

Quyết định số 522/QĐ-VHL xem tại đây.

-    Tổng hợp danh sách cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm KHCNVN;

-    Thông báo tới các cá nhân đủ điều kiện xây dựng Hồ sơ đề xuất/Thuyết minh đề tài theo quy định.

Danh sách cá nhân đủ điều kiện và Hồ sơ đề xuất gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN trước ngày 05/4/2021 để tổng hợp trình Chủ tịch Viện xem xét phê duyệt.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể đơn vị và triển khai thực hiện theo quy định./.

Nguồn: Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan